KUMPUL DUIT SAMPINGAN / TAMBAHAN

iklan

Sabtu, 19 Februari 2011

GARISPANDUAN PROSES KELULUSAN PELAN BANGUNAN DAN CFO

GARISPANDUAN PROSES KELULUSAN PELAN BANGUNAN DAN CFO
MELALUI PUSAT SETEMPAT (OSC)

1. PENDAHULUAN
1.1 Garispanduan ini bertujuan untuk memberi panduan berkaitan
sistem Pusat Setempat (‘
dilaksanakan oleh Pihakberkuasa Tempatan (PBT) dan Kerajaan
Negeri bagi kelulusan Pelan Bangunan dan Sijil Kelayakan
Menduduki (CFO).

One Stop Centre’, OSC) untuk
2. LATAR BELAKANG
2.1 Di bawah Pakej Strategi
System
Package
Meningkatkan Keberkesanan Delivery-Pakej Merangsang Ekonomi (Stimulus Economic), Kerajaan telah menetapkan bahawa delivery system
perkhidmatan awam yang cekap diperlukan bagi menjamin
kelancaran dan keberkesanan pelaksanaan dasar dan strategi
pembangunan negara.
2.2 Kerajaan telah bersetuju dengan perakuan
Committee On Government Delivery System
oleh Ketua Setiausaha Negara supaya diwujudkan OSC pada dua
peringkat iaitu di peringkat PBT dan peringkat PBN bagi
memudahkan proses kelulusan pelan bangunan dan CFO. Perkara
ini terkandung dalam
Ekonomi.
Strategic Thrustyang dipengerusikanLangkah 70(a) - dalam Pakej Meransang
2
2.3 Segala urusan Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan & CFO
akan dikemukakan ke OSC peringkat PBT.
2.4 Kes-kes rumit dan bermasalah yang tidak dapat diselesaikan di
OSC peringkat PBT akan dirujuk kepada OSC Negeri untuk
penyelesaian.
2.5 Sejajar dengan arahan ini garispanduan ini telah menetapkan
tatacara dan struktur OSC untuk dipatuhi oleh semua PBT dan
PBN.

3. BIDANG TUGAS
3.1 Menyelaras, mengawal dan memantau proses permohonan Pelan
Bangunan dan CFO dari pemohon ke PBT dan Agensi Teknikal.
3.2 Melapor status permohonan Pelan Bangunan dan CFO ke KPKT
dan Kerajaan Negeri.
3.3 Membuat analisis masalah permohonan tersebut dan beri
cadangan penambahbaikan.

4. STRUKTUR OSC
4.1 OSC akan diwujudkan pada dua peringkat, iaitu di peringkat PBT
dan di peringkat negeri.

4.2 OSC di peringkat PBT (OSC/PBT)
OSC/PBT akan diketuai oleh Yang Di Pertua (YDP) dan keahlian
terdiri daripada wakil Agensi Teknikal (MIDA jika berkenaan).
Ketua : YDP PBT
Urusetia :
Pegawai sepenuh masa PBT yang tidak terlibat
dengan kelulusan Pelan Bangunan atau CFO
yang sepenuh masa
PBT hendaklah menempatkan kakitangan
-
Daerah
sekurang-kurangnya seorang bagi Majlis
-
Perbandaran
Ahli : Wakil Agensi Teknikal dan MIDA serta sesiapa
yang difikirkan sesuai oleh Kerajaan Negeri
4.2.1 Tugas Urusetia
sekurang-kurangnya dua orang bagi Majlis
Menerima permohonan kelulusan Pelan Bangunan dan CFO.
diproses.
Mengedar ke Agensi Teknikal atau pihak yang berkenaan untuk
diedar ke Agensi Teknikal.
Mengawal dan memantau permohonan-permohonan yang telah
dikumpul dan diproses mengikut garispanduan ini.
Menerima balik ulasan-ulasan dari Agensi Teknikal untuk
ke PBT untuk kelulusan Pelan Bangunan dan Sijil Kelayakan
Menduduki.
Mengemukakan secara rasmi dokumen yang telah diselaraskan
mesyuarat mingguan agensi teknikal dan pemaju.
Bagi projek yang bermasalah kecil OSC akan memanggil
melalui ‘coding’ untuk fail serta pemantauan khas mengikut
tatacara yang telah disediakan oleh KPKT.
Mengenalpasti projek sektor pembuatan untuk diberi keutamaan
semasa ke semasa dalam borang khas.
Memaklumkan status permohonan ke KPKT dan PBN dari
Merujuk projek yang bermasalah ke OSC Negeri.
masalah dan beri cadangan pembaikan ke KPKT dan PBN.
Menyediakan lapuran bulanan status kelulusan, analisis

4.3 OSC di peringkat Negeri (OSC/Negeri)
OSC/Negeri akan diketuai oleh Setiausaha Kerajaan Negeri dan
pentadbirannya akan diserapkan dalam salah satu Jawatan Kuasa
sedia ada yang dipengerusikan oleh SUK.
Urusetia boleh dipilih dari cawangan/bahagian berkenaan seperti
UPEN atau Timb. SUK (Pentadbiran)
4.3.1 Tugas OSC/Negeri
dirujuk oleh OSC/PBT, semak dan rekod untuk tindakan.
Menerima kes permohonan Pelan Bangunan dan CFO yang
kes yang dirujuk.
Menyusun mesyuarat OSC/Negeri untuk membincangkan
berkaitan).
Memaklumkan keputusan ke PBT dan KPKT (dan MIDA jika
Menyediakan laporan bulanan untuk KPKT.

5. TATACARA PROSES KELULUSAN PELAN BANGUNAN DAN CFO
5.1 Kelulusan Pelan Bangunan
(Rujuk Lampiran A)
a) Peringkat OSC/PBT
i) Semua permohonan kelulusan untuk Pelan Bangunan
akan dirujuk ke OSC/PBT. Bagi kelulusan pelan
bangunan bilangan agensi teknikal luar mungkin
berbeza antara PBT memandangkan syarat yang
dikenakan semasa kelulusan perancangan akan
dikenakan semasa kelulusan CFO. Bagi kes demikian
agensi teknikal berkenaan tidaklah perlu dirujuk dalam
proses pelan bangunan ini. Walaubagaimanapun
setiap PBT hendaklah konsisten dalam bilangan agensi
teknikal yang perlu dirujuk bagi proses ini.
ii) Pemohon yang ingin memohon kelulusan Pelan
Bangunan hendaklah mendaftarkan permohonannya
dengan PBT di mana nombor fail dan senarai semak B
seperti tercatat di dalam
Kelulusan Pembangunan
teknikal yang perlu dirujuk) akan diberi kepada
pemohon.
iii) Pemohon seterusnya akan mengemukakan kepada
OSC permohonan tersebut beserta dengan dokumen
Garispanduan Proses(yang menentukan agensi7
dokumen berkenaan berdasarkan senarai semak yang
dikeluarkan oleh PBT.
iv) Urusetia OSC/PBT akan menyemak dan memberi
nasihat kepada pemohon jika terdapat permohonan
yang tidak lengkap. Permohonan yang telah disemak
akan dikemukakan ke Agensi Teknikal berkenaan
(Agensi Teknikal Luaran dan Dalaman) untuk memberi
perakuan.
v) Urusetia OSC/PBT akan memantau tempoh masa dari
setiap Agensi Teknikal mengikut piagam/garispanduan
untuk mempastikan peraturan tersebut dipatuhi.
vi) Setelah menerima balik ulasan dari Agensi Teknikal,
dan jika:
OSC akan menghantar permohonan ke PBT untuk
kelulusan dalam tempoh ditetapkan. Pemohon akan
dimaklum tarikh penyerahan permohonan tersebut.
Semua agensi teknikal memberi perakuan, urusetia
Teknikal tertentu yang difikirkan boleh diselesaikan
diperingkat OSC/PBT atau masih ada agensi teknikal
yang tidak memberi perakuan dalam masa yang
ditetapkan; urusetia akan tentukan mesyuarat yang
akan dipengerusikan oleh YDP dan wakil Agensi
Teknikal dipanggil untuk penyelesaian. Jika mesyuarat
Sekiranya terdapat masalah perakuan dari Agensi
ini masih tidak dapat menyelesaikan, ianya akan
dirujuk ke OSC/Negeri. Jika permohonan ini boleh
diselesaikan pada mesyuarat ini, permohonan ini akan
dikemukakan ke PBT secara rasmi.
OSC/PBT, urusetia akan rujuk ke OSC/Negeri untuk
tindakan selanjutnya.
b) Peringkat OSC/Negeri
i) Kes permohonan Pelan Bangunan yang dirujuk ke
OSC/Negeri dari OSC/PBT akan diterima dan direkod
oleh urusetia OSC/Negeri.
ii) OSC/Negeri akan menyusun permohonan dan
tetapkan tarikh untuk dibentang kes tersebut dalam
mesyuarat yang telah dikenalpasti oleh PBN sebagai
salah satu agenda. Wakil Agensi Teknikal, pemohon
dan MIDA jika berkenaan akan dijemput hadir bersama
untuk diberi penjelasan.
iii) Selepas mesyuarat OSC/Negeri
Jika terdapat masalah yang difikirkan di luar kuasa
berkenaan akan diserah ke PBT berkenaan untuk
tindakan susulan. Satu salinan keputusan akan
diserah ke OSC/PBT dan pemohon (MIDA jika
berkenaan).
Jika kes dapat diselesaikan, permohonan
akan dimaklumkan ke OSC/PBT dan salinan kepada
pemohon dan MIDA jika berkenaan.
Jika kes masih tidak dapat diselesaikan, keputusan
5.2 Kelulusan CFO
(Rujuk Lampiran B
Keputusan OSC/Negeri adalah muktamad.)
a) Peringkat OSC/PBT
i) Pemohon akan mengemukakan permohonan kelulusan
CFO yang lengkap kepada OSC/PBT.
ii) Urusetia OSC/PBT akan menyemak dan memberi
nasihat kepada pemohon jika terdapat permohonan
yang tidak lengkap. Permohonan yang telah disemak
akan dikemukakan ke Agensi Teknikal berkenaan
(Agensi Teknikal Luaran dan Dalaman) untuk memberi
perakuan.
iii) Urusetia OSC/PBT akan memantau tempoh masa dari
setiap Agensi Teknikal mengikut piagam/garispanduan
untuk mempastikan peraturan tersebut dipatuhi.
iv) Setelah menerima balik ulasan dari Agensi Teknikal,
dan jika:
OSC akan menghantar permohonan ke PBT untuk
kelulusan dalam tempoh ditetapkan. Pemohon akan
dimaklum tarikh penyerahan permohonan tersebut.
Semua agensi teknikal memberi perakuan, urusetia
Teknikal tertentu yang difikirkan boleh diselesaikan
diperingkat OSC/PBT atau masih ada agensi
teknikal yang tidak memberi perakuan dalam masa
yang ditetapkan; urusetia akan tentukan mesyuarat
yang akan dipengerusikan oleh YDP dan wakil
Agensi Teknikal dipanggil untuk penyelesaian. Jika
mesyuarat ini masih tidak dapat menyelesaikan,
ianya akan dirujuk ke OSC/Negeri. Jika permohonan
ini boleh diselesaikan pada mesyuarat ini,
permohonan ini akan dikemukakan ke PBT secara
rasmi.
Sekiranya terdapat masalah perakuan dari Agensi
OSC/PBT, urusetia akan rujuk ke OSC/Negeri untuk
tindakan selanjutnya.
b) Peringkat OSC/Negeri
i) Kes permohonan CFO yang dirujuk ke OSC/Negeri dari
OSC/PBT akan diterima dan direkod oleh urusetia
OSC/Negeri.
Jika terdapat masalah yang difikirkan di luar kuasa
ii) OSC/Negeri akan menyusun permohonan dan
tetapkan tarikh untuk dibentang kes tersebut dalam
mesyuarat yang telah dikenalpasti oleh PBN sebagai
salah satu agenda. Wakil Agensi Teknikal, pemohon
dan MIDA jika berkenaan akan dijemput hadir bersama
untuk diberi penjelasan.
iii) Selepas mesyuarat OSC/Negeri
berkenaan akan diserah ke PBT berkenaan untuk
tindakan susulan. Satu salinan keputusan akan
diserah ke OSC/PBT dan pemohon (MIDA jika
berkenaan).
Jika kes dapat diselesaikan, permohonan
akan dimaklumkan ke OSC/PBT dan salinan kepada
pemohon dan MIDA jika berkenaan.
Jika kes masih tidak dapat diselesaikan, keputusan
 
6. KEKERAPAN MESYUARAT OSC
6.1 OSC di peringkat PBT akan bermesyuarat 2 minggu sekali.
Sekiranya perlu, mesyuarat ini boleh diadakan lebih kerap
bergantung kepada keadaan semasa.
6.2 OSC di peringkat Negeri akan bermesyuarat sekurang-kurangnya
sekali sebulan.

7. LAPORAN PEMANTAUAN DAN ANALISIS
7.1 OSC/PBT akan menyediakan laporan setiap bulan bagi status
kelulusan Pelan Bangunan dan CFO untuk dimajukan ke KPKT,
Kerajaan Negeri dan MIDA bagi pihak sektor pembuatan.
7.2 OSC/PBT juga mempunyai peranan untuk membuat analisis
berkaitan masalah proses kelulusan tersebut dan seterusnya
mencadangkan kepada KPKT dan Kerajaan Negeri syor-syor bagi
memperbaiki sebarang kelemahan yang terdapat dalam proses
kelulusan berkenaan.

8. PENUTUP
OSC di peringkat PBT dan Negeri akan dipantau secara rapat oleh KPKT
dan agensi kerajaan pusat lain. Oleh yang demikian, YDP PBT dan
Setiausaha Kerajaan Negeri adalah diminta mengadakan sistem
pemantauan dan dokumentasi sendiri untuk memudahkan kerja tersebut.


Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Keputusan OSC/Negeri adalah muktamad.

Tiada ulasan: